portal_deleted
Tài khoản Bitrix24 của bạn đã được xóa thành công
Bạn luôn có thể bắt đầu lại
tạo một tài khoản Bitrix24 mới
Tài khoản Bitrix24 được xóa theo Điều khoản Dịch vụ