Giá Đám mây

Đám mây
Chu kỳ thanh toán
Standard
1 tháng
$99
$99/tháng
Mua
3 tháng
$297
$99/tháng
Mua
6 tháng
Giảm giá
-5%
$594
$94/tháng
$564
Mua
12 tháng
Giảm giá
-10%
$1,188
$89/tháng
$1,069
Mua
24 tháng
Giảm giá
-20%
$2,376
$79/tháng
$1,901
Mua
5,000,000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24