Giá Đám mây

Đám mây
Chu kỳ thanh toán
Standard
1 tháng
$99
$99 / tháng
Mua
3 tháng
$297
$99 / tháng
Mua
6 tháng
Giảm giá
-5%
$594
$94 / tháng
$564
Mua
12 tháng
Giảm giá
-10%
$1,188
$89 / tháng
$1,069
Mua
24 tháng
Giảm giá
-20%
$2,376
$79 / tháng
$1,901
Mua
4,000,000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24