Giá Đám mây

Đám mây
Chu kỳ thanh toán
Plus
1 tháng
$39
$39 / tháng
Mua
3 tháng
$117
$39 / tháng
Mua
6 tháng
Giảm giá
-5%
$234
$37 / tháng
$222
Mua
12 tháng
Giảm giá
-10%
$468
$35 / tháng
$421
Mua
24 tháng
Giảm giá
-20%
$936
$31 / tháng
$749
Mua
4,000,000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24