Giá cố định

Không tính giá trên mỗi người dùng

Mỗi kế hoạch của chúng tôi đều có một giá cố định kèm một giới hạn người dùng. Bạn có thể tiếp tục bổ sung người dùng trong giới hạn gói và vẫn thanh toán cùng một số tiền đó hằng tháng/hằng năm.

Giá trị cao gấp 30 lần so với khi sử dụng các công cụ làm việc riêng lẻ

Bitrix24 đi kèm một gói công cụ mà mọi doanh nghiệp đều cần để làm việc từ xa - tất cả với một giá cố định.

  • Trò chuyện và hội nghị video
  • Tác vụ & Dự án
  • Bitrix24 Drive
  • CRM

=

Tổng cộng:

$124

mỗi tháng
cho một nhóm 50 người dùng

bitrix24

Slack - trình nhắn tin

$8/tháng cho mỗi người dùng

bitrix24

Asana - quản lý tác vụ

$30,49/tháng cho mỗi người dùng

bitrix24

Dropbox - lưu trữ tập tin

$9,99/tháng cho mỗi người dùng

bitrix24

Pipedrive - hệ thống CRM

$24,90/tháng cho mỗi người dùng

=

Tổng cộng:

$3.669

mỗi tháng
cho một nhóm 50 người dùng