Giphy Chat Bot

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Kho ứng dụng Bitrix24.Market.

Ảnh chụp màn hình
This Giphy chat bot helps to search a library of animated GIF images.
Powered by Giphy.com

Phiên bản 1
The initial version

For installation questions please contact Bitrix24 technical support https://helpdesk.bitrix24.com/.
After the installation the chat bot can be found in the Chat and Calls section.