Giá cả

Một mức giá cho TẤT CẢ người dùng được bao gồm trong giới hạn gói kế hoạch
Hàng tháng
Hàng năm
Tiết kiệm tới 20%
Free
Enterprise
Free
Miễn phí 100%
Không giới hạn người dùng
5 GB
Không giới hạn
Hợp tác
Tác vụ & dự án
CRM
Bitrix24 Sign
Drive
Trung tâm Liên hệ
Trình xây dựng website
Basic
61 US$
49 US$
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng tháng
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng năm
bao gồm 5 người dùng
Mua
Mua
24 GB
5 người dùng
Hợp tác
Tác vụ & dự án
CRM
Bitrix24 Sign
Drive
Trung tâm Liên hệ
Trình xây dựng website
Cửa hàng trực tuyến
Hỗ trợ khách hàng
Standard
124 US$
99 US$
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng tháng
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng năm
bao gồm 50 người dùng
Mua
Mua
100 GB
50 người dùng
Hợp tác
Tác vụ & dự án
CRM
Bitrix24 Sign
Drive
Trung tâm Liên hệ
Trình xây dựng website
Cửa hàng trực tuyến
Tiếp thị
Tài liệu trực tuyến
Hỗ trợ khách hàng
Quản trị
Professional
249 US$
199 US$
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng tháng
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng năm
bao gồm 100 người dùng
Mua
Mua
1.024 GB
100 người dùng
Hợp tác
Tác vụ & dự án
CRM
X5 CRM
Bitrix24 Sign
Drive
Trung tâm Liên hệ
Trình xây dựng website
Cửa hàng trực tuyến
Tiếp thị
Tài liệu trực tuyến
Trí tuệ bán hàng
Tự động hóa
Nhân sự
Hỗ trợ khách hàng
Quản trị
Enterprise
499 US$
399 US$
799 US$
639 US$
999 US$
799 US$
1.999 US$
1.599 US$
2.999 US$
2.399 US$
3.999 US$
3.199 US$
4.999 US$
3.999 US$
5.999 US$
4.799 US$
6.999 US$
5.599 US$
7.999 US$
6.399 US$
8.999 US$
7.199 US$
9.999 US$
7.999 US$
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng tháng
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng năm
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng tháng
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng năm
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng tháng
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng năm
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng tháng
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng năm
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng tháng
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng năm
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng tháng
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng năm
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng tháng
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng năm
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng tháng
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng năm
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng tháng
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng năm
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng tháng
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng năm
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng tháng
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng năm
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng tháng
/ tổ chức / tháng / thanh toán hàng năm
Mua
Mua
Mua
Mua
Mua
Mua
Mua
Mua
Mua
Mua
Mua
Mua
Mua
Mua
Mua
Mua
Mua
Mua
Mua
Mua
Mua
Mua
Mua
Mua
3 TB
5 TB
10 TB
20 TB
30 TB
40 TB
50 TB
60 TB
70 TB
80 TB
90 TB
100 TB
250 người dùng
500 người dùng
1.000 người dùng
2.000 người dùng
3.000 người dùng
4.000 người dùng
5.000 người dùng
6.000 người dùng
7.000 người dùng
8.000 người dùng
9.000 người dùng
10.000 người dùng
Hợp tác
Tác vụ & dự án
CRM
X5 CRM
Bitrix24 Sign
Drive
Trung tâm Liên hệ
Trình xây dựng website
Cửa hàng trực tuyến
Tiếp thị
Tài liệu trực tuyến
Trí tuệ bán hàng
Tự động hóa
Nhân sự
Nhiều chi
nhánh
Xem thêm
Khả năng mở rộng
Gói doanh nghiệp
Hỗ trợ khách hàng
Quản trị
Hợp tác
Free
Basic
Standard
Professional
Enterprise
Trò chuyện, cuộc gọi thoại và video
Trò chuyện một-một
Trò chuyện nhóm (công khai/riêng tư)
Kênh
Cuộc gọi video
Chia sẻ màn hình
Ghi âm/ghi video
Làm mờ nền
Tóm tắt cuộc họp
Cuộc gọi video bằng một nhấp chuột từ tác vụ, lịch hoặc trò chuyện
Mã hóa
Thời lượng cuộc gọi
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Hội nghị video
Lưu trữ trực tuyến
5 GB
24 GB
100 GB
1.024 GB
3 TB
5 TB
10 TB
20 TB
30 TB
40 TB
50 TB
60 TB
70 TB
80 TB
90 TB
100 TB
Ổ Drive của Công ty
Lịch
Lập kế hoạch sự kiện
Hộp thư web
Số hộp thư đến cho mỗi người dùng
1
5
10
10
Tạo một Giao dịch CRM từ một email
Tạo Tác vụ từ email
Thảo luận về email trong bảng tin
Mạng xã hội công ty
Bảng tin
Nhóm làm việc
Thông báo
Thăm dò
Cơ sở tri thức công ty
1
3
5
Không giới hạn
Không giới hạn
Tìm kiếm thông minh
Tác vụ & dự án
Tài liệu trực tuyến
Nhân sự
Tự động hóa
Tác vụ & dự án
Free
Basic
Standard
Professional
Enterprise
Tác vụ
Quan sát viên và người tham gia
Khuôn mẫu tác vụ và tác vụ lặp lại
Khuôn mẫu với các tác vụ con
Tóm tắt trạng thái tác vụ
Trường tùy chỉnh
Ủy quyền
Kiểm soát tác vụ sau khi hoàn thành
Theo dõi thời gian tác vụ
Đánh giá tác vụ
Trò chuyện và cuộc gọi video với những người tham gia Tác vụ
Tác vụ đến email
Các chế độ của Tác vụ
Danh sách
Kanban dự án
Trình lập kế hoạch
Hạn chót
Biểu đồ Gantt với các tác vụ phụ thuộc
5
Lịch
Dự án
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Chế độ tự động lấy nét
Sắp xếp các Tác vụ và Dự án dựa trên hoạt động
Quản lý các Tác vụ và Dự án đã quá hạn chỉ với một nhấp chuột
Bình luận mới trong Tác vụ và Dự án
Scrum
Nhóm Scrum
5
5
10
20
40
KPI hiệu suất
Chế độ xem của giám sát viên
Tự động hóa tác vụ (quy tắc và yếu tố kích hoạt)
Tích hợp với CRM, lịch, ổ lưu trữ và email
Hợp tác
Tài liệu trực tuyến
Tự động hóa
CRM
CRM
Free
Basic
Standard
Professional
Enterprise
Không giới hạn khách hàng tiềm năng
Số giao dịch không giới hạn
Liên hệ và công ty
Báo giá
Hóa đơn
Danh mục sản phẩm
Mục trong danh mục
Không giới hạn
3.000
5.000
500.000
Không giới hạn
Các sản phẩm được xuất bản trên website
100
1.000
3.000
5.000
5.000
Kiểm soát mục trùng lặp trong CRM (tìm kiếm mục trùng lặp)
Đường ống
1
5
10
20
Không giới hạn
Trường tùy chỉnh
Các trường yêu cầu theo giai đoạn
Trường được hiển thị cho những người dùng được chọn
Trung tâm liên hệ
Hệ thống điện thoại
Email
Biểu mẫu CRM
100
Facebook, Instagram, v.v.
Instant WhatsApp
Lập kế hoạch cho hoạt động
Người tham gia trong các Tác vụ
Cuộc gọi video, Zoom
Tự động quay số
Các bình luận
Khuôn mẫu tài liệu CRM
Phân tích CRM
Tự động hóa việc bán hàng và tiếp thị
Quy tắc/yếu tố kích hoạt
5
Tự động hóa quy trình kinh doanh trong CRM
Tự động hóa quy trình thông minh
CRM.Payment và Delivery
Quản lý kho hàng
Tích hợp CRM
Quyền truy cập CRM
Trung tâm Liên hệ
Tiếp thị
Trí tuệ bán hàng
Tự động hóa
Tác vụ & dự án
Free
Basic
Standard
Professional
Enterprise
Bitrix24 Sign
Free
Basic
Standard
Professional
Enterprise
Bitrix24.Sign
Số tài liệu
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Chứng nhận hoàn thành
Kiểm tra tính toàn vẹn
Khuôn mẫu
Ổ lưu trữ cho các tài liệu đã ký
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Quyền truy cập
Tích hợp CRM
Tự động
ID của bên ký
Email
SMS
WhatsApp
Thông báo bên ký
Email
SMS
WhatsApp
Rest API
Trung tâm Liên hệ
CRM
Tài liệu trực tuyến
Tự động hóa
Drive
Free
Basic
Standard
Professional
Enterprise
Lưu trữ trực tuyến
5 GB
24 GB
100 GB
1.024 GB
3 TB
Drive Cá nhân/Nhóm
Ổ lưu trữ công ty
Ổ lưu trữ nhóm và Ổ lưu trữ dự án
Windows Drive
Mac OS Drive
Đồng bộ tập tin
Chia sẻ các tập tin và thư mục cho nhiều nhân viên và phòng ban
Chia sẻ tập tin
Chia sẻ tập tin công khai
Lịch sử thay đổi tập tin
90 ngày
90 ngày
90 ngày
Thùng rác
Tích hợp One Drive, Google Drive, Dropbox, Box
Xem trước tài liệu Office
Tích hợp Google Docs
Tích hợp với Office365
Tích hợp với Microsoft Office trên một máy tính cục bộ
Dung lượng lưu trữ trực tuyến khả dụng + dọn dẹp nhanh
Hạn chế hợp tác chỉnh sửa tài liệu
Tài liệu trực tuyến
Hợp tác
Tác vụ & dự án
Nhân sự
Trung tâm Liên hệ
Free
Basic
Standard
Professional
Enterprise
Lưu trữ bản sao email
Hệ thống điện thoại tích hợp
Biểu mẫu CRM
100 biểu mẫu đã hoàn thành
Tiện ích gọi lại
Trò chuyện trực tiếp
Tiện ích website
Kênh
1
2
10
Không giới hạn
Không giới hạn
Facebook
Instagram
WhatsApp
Telegram
Viber
Apple Business Chat
Instant WhatsApp
Quy tắc xử lý hàng đợi và yêu cầu
Khách hàng đánh giá cuộc hội thoại
Câu trả lời sẵn
Thống kê cuộc gọi
Báo cáo phân tích cho các kênh (thống kê cuộc trò chuyện)
Đầu nối SIP để tích hợp vào hệ thống điện thoại của bên thứ ba
Tích hợp CRM
Bitrix24.Market (hơn 600+ ứng dụng)
CRM
Tiếp thị
Trí tuệ bán hàng
Trình xây dựng website
Tự động hóa
Trình xây dựng website
Free
Basic
Standard
Professional
Enterprise
Trình xây dựng website trực quan đơn giản
Thiết kế website tương thích cho các thiết bị khác nhau, bao gồm điện thoại / máy tính bảng / máy tính
Khuôn mẫu website (tạo bởi Bitrix24)
Khuôn mẫu website (từ Bitrix24 Market)
Khối siêu cấp cho thiết kế web chuyên nghiệp
Trình thiết kế biểu mẫu CRM
Trình chỉnh sửa ảnh
Khối động
Số website đã phát hành
10
10
Không giới hạn
Không giới hạn
Website cho các nhóm bán hàng
Website cho các nhóm tiếp thị
Website nhân sự / tuyển dụng
Các trang web
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Ổ lưu trữ website
5 GB
24 GB
100 GB
1.024 GB
3 TB
Lưu trữ website miễn phí
Địa chỉ website trong tên miền bitrix.site
Sử dụng tên miền riêng
Tiện ích website
Biểu mẫu CRM
100
Tiện ích gọi lại
Trò chuyện trực tiếp trên website
Mạng xã hội và trình nhắn tin
Thêm vào CRM
Tự động theo dõi hành trình của khách hàng trong CRM
Google Analytics
Google Maps
Đồng ý với cookie
Chèn HTML hoặc JS
Nhập website
Xuất website
Quyền truy cập trình xây dựng website
CRM
Trí tuệ bán hàng
Cửa hàng trực tuyến
Trung tâm Liên hệ
Cửa hàng trực tuyến
Free
Basic
Standard
Professional
Enterprise
Cửa hàng CRM
100 đơn hàng
Danh mục sản phẩm với SKU
Không giới hạn
3.000