Giá cả

Giá mỗi tháng khi thanh toán cho
Gia hạn các gói kế hoạch được mua trước ngày 1 tháng 8 năm 2022
kế hoạch
Free
kế hoạch
Enterprise
Free
Bắt đầu làm việc trực tuyến và bán nhiều hơn với CRM
Không giới hạn
người dùng
Miễn phí 100%
5 GB
Hợp tác
Trò chuyện
Cuộc gọi video HD
Lịch
Không gian làm việc của công ty
Bảng tin
Cơ sở tri thức
Tác vụ & dự án
CRM
Drive
Trung tâm Liên hệ
Trình xây dựng website
Basic
Hợp tác hiệu quả cho các doanh nghiệp nhỏ và đội ngũ bán hàng
5
người dùng
61 USD/tháng
61 USD/tháng
61 USD/tháng
49 USD/tháng
-20%
cho tất cả người dùng
24 GB
Hợp tác
Trò chuyện
Cuộc gọi video HD
Lịch
Không gian làm việc của công ty
Bảng tin
Cơ sở tri thức
Tác vụ & dự án
CRM
Drive
Trung tâm Liên hệ
Trình xây dựng website
Cửa hàng trực tuyến
Hỗ trợ khách hàng
Standard
Hợp tác nâng cao cho toàn bộ công ty và các nhóm làm việc của bạn
50
người dùng
124 USD/tháng
124 USD/tháng
124 USD/tháng
99 USD/tháng
-20%
cho tất cả người dùng
100 GB
Hợp tác
Trò chuyện
Cuộc gọi video HD
Lịch
Không gian làm việc của công ty
Bảng tin
Cơ sở tri thức
Tác vụ & dự án
CRM
Drive
Trung tâm Liên hệ
Trình xây dựng website
Cửa hàng trực tuyến
Tiếp thị
Tài liệu trực tuyến
Hỗ trợ khách hàng
Quản trị
Professional
Tối đa hóa doanh số và tự động hóa quy trình kinh doanh
100
người dùng
249 USD/tháng
249 USD/tháng
249 USD/tháng
199 USD/tháng
-20%
cho tất cả người dùng
1.024 GB
Hợp tác
Trò chuyện
Cuộc gọi video HD
Lịch
Không gian làm việc của công ty
Bảng tin
Cơ sở tri thức
Tác vụ & dự án
CRM
Drive
Trung tâm Liên hệ
Trình xây dựng website
Cửa hàng trực tuyến
Tiếp thị
Tài liệu trực tuyến
Trí tuệ bán hàng
Tự động hóa
Nhân sự
Hỗ trợ khách hàng
Quản trị
Enterprise
Các công cụ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp và tập đoàn lớn
499 USD/tháng
499 USD/tháng
499 USD/tháng
399 USD/tháng
-20%
799 USD/tháng
799 USD/tháng
799 USD/tháng
639 USD/tháng
-20%
999 USD/tháng
999 USD/tháng
999 USD/tháng
799 USD/tháng
-20%
1.999 USD/tháng
1.999 USD/tháng
1.999 USD/tháng
1.599 USD/tháng
-20%
2.999 USD/tháng
2.999 USD/tháng
2.999 USD/tháng
2.399 USD/tháng
-20%
3.999 USD/tháng
3.999 USD/tháng
3.999 USD/tháng
3.199 USD/tháng
-20%
4.999 USD/tháng
4.999 USD/tháng
4.999 USD/tháng
3.999 USD/tháng
-20%
5.999 USD/tháng
5.999 USD/tháng
5.999 USD/tháng
4.799 USD/tháng
-20%
6.999 USD/tháng
6.999 USD/tháng
6.999 USD/tháng
5.599 USD/tháng
-20%
7.999 USD/tháng
7.999 USD/tháng
7.999 USD/tháng
6.399 USD/tháng
-20%
8.999 USD/tháng
8.999 USD/tháng
8.999 USD/tháng
7.199 USD/tháng
-20%
9.999 USD/tháng
9.999 USD/tháng
9.999 USD/tháng
7.999 USD/tháng
-20%
cho tất cả người dùng
3 TB
5 TB
10 TB
20 TB
30 TB
40 TB
50 TB
60 TB
70 TB
80 TB
90 TB
100 TB
Hợp tác
Trò chuyện
Cuộc gọi video HD
Lịch
Không gian làm việc của công ty
Bảng tin
Cơ sở tri thức
Tác vụ & dự án
CRM
Drive
Trung tâm Liên hệ
Trình xây dựng website
Cửa hàng trực tuyến
Tiếp thị
Tài liệu trực tuyến
Trí tuệ bán hàng
Tự động hóa
Nhân sự
Nhiều chi nhánh
Khả năng mở rộng
Gói doanh nghiệp
Hỗ trợ khách hàng
Quản trị
Hợp tác
Trò chuyện
Cuộc gọi video HD
Lịch
Không gian làm việc của công ty
Bảng tin
Cơ sở tri thức
Tác vụ & dự án
CRM
Drive
Trung tâm Liên hệ
Trình xây dựng website
Cửa hàng trực tuyến
Tiếp thị
Tài liệu trực tuyến
Trí tuệ bán hàng
Tự động hóa
Nhân sự
Nhiều chi nhánh
Khả năng mở rộng
Gói doanh nghiệp
Hỗ trợ khách hàng
Quản trị
Hợp tác
Trò chuyện
Cuộc gọi video HD
Lịch
Không gian làm việc của công ty
Bảng tin
Cơ sở tri thức
Tác vụ & dự án
CRM
Drive
Trung tâm Liên hệ
Trình xây dựng website
Cửa hàng trực tuyến
Tiếp thị
Tài liệu trực tuyến
Trí tuệ bán hàng
Tự động hóa
Nhân sự
Nhiều chi nhánh
Khả năng mở rộng
Gói doanh nghiệp
Hỗ trợ khách hàng
Quản trị
Hợp tác
Trò chuyện
Cuộc gọi video HD
Lịch
Không gian làm việc của công ty
Bảng tin
Cơ sở tri thức
Tác vụ & dự án
CRM
Drive
Trung tâm Liên hệ
Trình xây dựng website
Cửa hàng trực tuyến
Tiếp thị
Tài liệu trực tuyến
Trí tuệ bán hàng
Tự động hóa
Nhân sự
Nhiều chi nhánh
Khả năng mở rộng
Gói doanh nghiệp
Hỗ trợ khách hàng
Quản trị
Hợp tác
Trò chuyện
Cuộc gọi video HD
Lịch
Không gian làm việc của công ty
Bảng tin
Cơ sở tri thức
Tác vụ & dự án
CRM
Drive
Trung tâm Liên hệ
Trình xây dựng website
Cửa hàng trực tuyến
Tiếp thị
Tài liệu trực tuyến
Trí tuệ bán hàng
Tự động hóa
Nhân sự
Nhiều chi nhánh
Khả năng mở rộng
Gói doanh nghiệp
Hỗ trợ khách hàng
Quản trị
Hợp tác
Trò chuyện
Cuộc gọi video HD
Lịch
Không gian làm việc của công ty
Bảng tin
Cơ sở tri thức
Tác vụ & dự án
CRM
Drive
Trung tâm Liên hệ
Trình xây dựng website
Cửa hàng trực tuyến
Tiếp thị
Tài liệu trực tuyến
Trí tuệ bán hàng
Tự động hóa
Nhân sự
Nhiều chi nhánh
Khả năng mở rộng
Gói doanh nghiệp
Hỗ trợ khách hàng
Quản trị
Hợp tác
Trò chuyện
Cuộc gọi video HD
Lịch
Không gian làm việc của công ty
Bảng tin
Cơ sở tri thức
Tác vụ & dự án
CRM
Drive
Trung tâm Liên hệ
Trình xây dựng website
Cửa hàng trực tuyến
Tiếp thị
Tài liệu trực tuyến
Trí tuệ bán hàng
Tự động hóa
Nhân sự
Nhiều chi nhánh
Khả năng mở rộng
Gói doanh nghiệp
Hỗ trợ khách hàng
Quản trị
Hợp tác
Trò chuyện
Cuộc gọi video HD
Lịch
Không gian làm việc của công ty
Bảng tin
Cơ sở tri thức
Tác vụ & dự án
CRM
Drive
Trung tâm Liên hệ
Trình xây dựng website
Cửa hàng trực tuyến
Tiếp thị
Tài liệu trực tuyến
Trí tuệ bán hàng
Tự động hóa
Nhân sự
Nhiều chi nhánh
Khả năng mở rộng
Gói doanh nghiệp
Hỗ trợ khách hàng
Quản trị
Hợp tác
Trò chuyện
Cuộc gọi video HD
Lịch
Không gian làm việc của công ty
Bảng tin
Cơ sở tri thức
Tác vụ & dự án
CRM
Drive
Trung tâm Liên hệ
Trình xây dựng website
Cửa hàng trực tuyến
Tiếp thị
Tài liệu trực tuyến
Trí tuệ bán hàng
Tự động hóa
Nhân sự
Nhiều chi nhánh
Khả năng mở rộng
Gói doanh nghiệp
Hỗ trợ khách hàng
Quản trị
Hợp tác
Trò chuyện
Cuộc gọi video HD
Lịch
Không gian làm việc của công ty
Bảng tin
Cơ sở tri thức
Tác vụ & dự án
CRM
Drive
Trung tâm Liên hệ
Trình xây dựng website
Cửa hàng trực tuyến
Tiếp thị
Tài liệu trực tuyến
Trí tuệ bán hàng
Tự động hóa
Nhân sự
Nhiều chi nhánh
Khả năng mở rộng
Gói doanh nghiệp
Hỗ trợ khách hàng
Quản trị
Hợp tác
Trò chuyện
Cuộc gọi video HD
Lịch
Không gian làm việc của công ty
Bảng tin
Cơ sở tri thức
Tác vụ & dự án
CRM
Drive
Trung tâm Liên hệ
Trình xây dựng website
Cửa hàng trực tuyến
Tiếp thị
Tài liệu trực tuyến
Trí tuệ bán hàng
Tự động hóa
Nhân sự
Nhiều chi nhánh
Khả năng mở rộng
Gói doanh nghiệp
Hỗ trợ khách hàng
Quản trị
Hợp tác
Trò chuyện
Cuộc gọi video HD
Lịch
Không gian làm việc của công ty
Bảng tin
Cơ sở tri thức
Tác vụ & dự án
CRM
Drive
Trung tâm Liên hệ
Trình xây dựng website
Cửa hàng trực tuyến
Tiếp thị
Tài liệu trực tuyến
Trí tuệ bán hàng
Tự động hóa
Nhân sự
Nhiều chi nhánh
Khả năng mở rộng
Gói doanh nghiệp
Hỗ trợ khách hàng
Quản trị
Hợp tác
Free
Basic
Standard
Professional
Enterprise
Trò chuyện, cuộc gọi thoại và video
Trò chuyện một-một
Trò chuyện nhóm (công khai/riêng tư)
Kênh
Cuộc gọi video HD (1-1)
Chia sẻ màn hình
Ghi âm/ghi video
Làm mờ nền
Tóm tắt cuộc họp
Cuộc gọi video bằng một nhấp chuột từ tác vụ, lịch hoặc trò chuyện
Mã hóa
Thời lượng cuộc gọi
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Hội nghị video
Lưu trữ trực tuyến
5 GB
24 GB
100 GB
1.024 GB
3 TB
5 TB
10 TB
20 TB
30 TB
40 TB
50 TB
60 TB
70 TB
80 TB
90 TB
100 TB
Ổ Drive của Công ty
Lịch
Lập kế hoạch sự kiện
Hộp thư web
Số hộp thư đến cho mỗi người dùng
1
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Tạo một Giao dịch CRM từ một email
Tạo Tác vụ từ email
Thảo luận về email trong bảng tin
Mạng xã hội công ty
Bảng tin
Nhóm làm việc
Thông báo
Thăm dò
Cơ sở tri thức công ty
1
3
5
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Tìm kiếm thông minh
Tác vụ & dự án
Tài liệu trực tuyến
Nhân sự
Tự động hóa
Tác vụ & dự án
Free
Basic
Standard
Professional
Enterprise
Tác vụ
Quan sát viên và người tham gia
Khuôn mẫu tác vụ và tác vụ lặp lại
Khuôn mẫu với các tác vụ con
Tóm tắt trạng thái tác vụ
Trường tùy chỉnh
Ủy quyền
Kiểm soát tác vụ sau khi hoàn thành
Theo dõi thời gian tác vụ
Đánh giá tác vụ
Trò chuyện và cuộc gọi video với những người tham gia Tác vụ
Tác vụ đến email
Các chế độ của Tác vụ
Danh sách
Kanban dự án
Trình lập kế hoạch
Hạn chót
Biểu đồ Gantt với các tác vụ phụ thuộc
5
Lịch
Dự án
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Chế độ tự động lấy nét
Sắp xếp các Tác vụ và Dự án dựa trên hoạt động
Quản lý các Tác vụ và Dự án đã quá hạn chỉ với một nhấp chuột
Bình luận mới trong Tác vụ và Dự án
Scrum
Nhóm Scrum
5
5
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
KPI hiệu suất
Chế độ xem của giám sát viên
Tự động hóa tác vụ (quy tắc và yếu tố kích hoạt)
Tích hợp với CRM, lịch, ổ lưu trữ và email
Quyền truy cập
Hợp tác
Tài liệu trực tuyến
Tự động hóa
CRM
CRM
Free
Basic
Standard
Professional
Enterprise
Đầu mối
Số giao dịch không giới hạn
Liên hệ và công ty
Báo giá
Hóa đơn
Danh mục sản phẩm
Mục trong danh mục
Không giới hạn
3.000
5.000
500.000
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn