Yêu cầu Triển khai

Yêu cầu các dịch vụ bổ sung từ đối tác Bitrix

Bitrix24 có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn! Hãy điền vào biểu mẫu dưới đây để nhận đến năm đề nghị từ các đối tác được chứng nhận của Bitrix. Các đối tác của chúng tôi có thể giúp bạn:

  • Thiết lập đúng cách tài khoản của bạn và tự động hóa dòng công việc
  • Di chuyển dữ liệu từ các giải pháp CRM hoặc intranet khác
  • Cấu hình cài đặt Telephony hoặc CRM
  • Di chuyển tài khoản Đám mây của bạn sang phiên bản Tại chỗ
  • Cung cấp cho bạn các dịch vụ đào tạo và bản địa hóa
  • Phát triển ứng dụng hoặc tiện ích cho tài khoản Đám mây của bạn.

Biểu mẫu này KHÔNG NÊN được sử dụng cho các yêu cầu đối với bộ phận hỗ trợ. Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật và có một gói đăng ký thương mại, hãy gửi phiếu của bạn tại helpdesk.bitrix24.com/ticket.php