Bitrix24 Uses

You can use Bitrix24 as:

CRM

9,000,000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24