Bitrix24.Market

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Kho ứng dụng Bitrix24.Market.

Danh mục ứng dụng
Chọn giải pháp
WhatsApp, Telegram, Instagram from Wazzup
WhatsApp, Telegram, Instagram from Wazzup
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
ChatApp for WhatsApp, Telegram, Viber
ChatApp for WhatsApp, Telegram, Viber
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Roistat — Cross-cutting business analytics system
Roistat — Cross-cutting business analytics system
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
PowerZap WhatsApp API for Bitrix24
PowerZap WhatsApp API for Bitrix24
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Asterisk Integration
Asterisk Integration
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Zapier for CRM
Zapier for CRM
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Chat2Desk (Integration with messengers)
Chat2Desk (Integration with messengers)
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Bitrix24 Analytics
Bitrix24 Analytics
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
CRMbot
CRMbot
Miễn phí
Flexbe
Flexbe
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Call Center Wizard
Call Center Wizard
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
QuickBooks integration
QuickBooks integration
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng