Bitrix24.Market

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Kho ứng dụng Bitrix24.Market.

Danh mục ứng dụng
Chọn giải pháp
WhatsApp, Telegram, Instagram from Wazzup
WhatsApp, Telegram, Instagram from Wazzup
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
ChatApp for WhatsApp, Telegram, Viber
ChatApp for WhatsApp, Telegram, Viber
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
PowerZap WhatsApp API for Bitrix24
PowerZap WhatsApp API for Bitrix24
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
UMNICO - WhatsApp, Telegram, Viber and social media
UMNICO - WhatsApp, Telegram, Viber and social media
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Chat2Desk (Integration with messengers)
Chat2Desk (Integration with messengers)
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
WhatsApp for Bitrix24. Whatcrm
WhatsApp for Bitrix24. Whatcrm
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
WhatsApp Business API
WhatsApp Business API
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Salebot
Salebot
Miễn phí
Chat Booster
Chat Booster
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
WhatsApp Business API Gupshup
WhatsApp Business API Gupshup
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Line messenger
Line messenger
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Telegram for Bitrix24. Whatcrm
Telegram for Bitrix24. Whatcrm
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng