Bitrix24.Market

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Kho ứng dụng Bitrix24.Market.

Danh mục ứng dụng
Chọn giải pháp
Knowledge Base | HiHub
Knowledge Base | HiHub
Miễn phí
Absence
Absence
Miễn phí
Got an idea | HiHub
Got an idea | HiHub
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
GDPR for employees
GDPR for employees
Miễn phí
Project Management
Project Management
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Supervisor Panel
Supervisor Panel
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
KPI – Company Efficiency
KPI – Company Efficiency
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Monitor24
Monitor24
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
HR data / holidays / day offs
HR data / holidays / day offs
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
HR Recruitment
HR Recruitment
Miễn phí
Tanca HR
Tanca HR
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
PassKeeper
PassKeeper
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng