Bitrix24.Market

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Kho ứng dụng Bitrix24.Market.

Danh mục ứng dụng
Chọn giải pháp
Mind Map
Mind Map
Miễn phí
Knowledge Base | HiHub
Knowledge Base | HiHub
Miễn phí
Burnup Chart
Burnup Chart
Miễn phí
Billable Hours For Tasks
Billable Hours For Tasks
Miễn phí
Jira Integration
Jira Integration
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Miro Boards
Miro Boards
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Project Management
Project Management
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Zendesk Integration
Zendesk Integration
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Bitrix24 Tasks ⇆ MS Excel
Bitrix24 Tasks ⇆ MS Excel
Miễn phí
Helpdesk & support application
Helpdesk & support application
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Project Expenses
Project Expenses
Miễn phí
Mua hàng trong ứng dụng
Ticket24
Ticket24
Miễn phí