Nâng cấp lên Phiên bản Tại chỗ

Nếu bạn cần các dịch vụ cài đặt hoặc tùy chỉnh, vui lòng
mua Bitrix24 từ một Đối tác Bitrix24 tại địa phương

Edition Upgrade
Bitrix24 Business 50 upgrade
(12-Month Subscription)
3.590 US$
Mua
Bitrix24 Business 100 upgrade
(12-Month Subscription)
5.990 US$
Mua
Bitrix24 Business 250 upgrade
(12-Month Subscription)
10.990 US$
Mua
Bitrix24 Business 500 upgrade
(12-Month Subscription)
17.990 US$
Mua
Bitrix24 Enterprise 1000 upgrade
(12-Month Subscription)
24.990 US$
Mua

Bạn cần cho hơn 1.000 người dùng?
Thêm nhiều người dùng hơn vào phiên bản Enterprise 1.000 của bạn

Bitrix24 Enterprise 1000. Additional 1000 User Pack
6.990 US$
Mua

Thông báo quan trọng!

  • Để nâng cấp lên giấy phép mới, trước tiên bạn phải mua bản nâng cấp phiên bản giấy phép.
  • Nếu bạn đang mua một bản nâng cấp, thời hạn của gói đăng ký giấy phép của bạn sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc giấy phép hiện tại của bạn còn hiệu lực hay không.
  • Nếu giấy phép của bạn không còn hiệu lực (các bản cập nhật cho trường hợp Bitrix24 của bạn không khả dụng), thời hạn của gói đăng ký giấy phép sẽ thay đổi trong quá trình nâng cấp và cấu thành 12 tháng, bắt đầu từ ngày kích hoạt.
  • Nếu giấy phép của bạn còn hiệu lực (bạn có thể nhận các bản cập nhật cho trường hợp Bitrix24 của mình), thời lượng của giấy phép cũ sẽ được tính lại và số ngày bổ sung được thêm vào gói đăng ký giấy phép mới.
  • Bạn chỉ có thể bắt đầu sử dụng phiên bản Bitrix24 sau khi chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối của chúng tôi, có thể được thực hiện trong quá trình cài đặt sản phẩm, cập nhật sản phẩm hoặc khi mua giấy phép.
Tìm hiểu thêm về điều kiện chuyển đổi giữa các giấy phép phiên bản Bitrix24 Tại chỗ

Để biết các tùy chọn nâng cấp khác, hãy liên hệ với
Đối tác Bitrix24 tại địa phương hoặc Bộ phận Bán hàng của Bitrix - sales@bitrix24.com