Nâng cấp lên Phiên bản On-Premise

Nếu bạn cần các dịch vụ cài đặt hoặc tùy chỉnh, vui lòng
mua Bitrix24 từ một Đối tác Bitrix24 tại địa phương

Nâng cấp Phiên bản
Bitrix24.CRM to Business 50 Upgrade
USD 1.500
Mua
Business 50 to Business 100 Upgrade
USD 2.000
Mua
Business 100 to Business 250 Upgrade
USD 4.000
Mua
Business 250 to Business 500 Upgrade
USD 6.000
Mua
Business 500 to Enterprise 1000 Upgrade
USD 10.000
Mua
Enterprise 1000 to Enterprise Unlimited Upgrade
USD 35.000
Mua

Bạn chỉ có thể nâng cấp với một gói đăng ký bảo trì đang hoạt động.

Để biết các tùy chọn nâng cấp khác, hãy liên hệ với
Đối tác Bitrix24 tại địa phương hoặc Bộ phận Bán hàng của Bitrix - sales@bitrix24.com