Giá Tại chỗ

Business
Business 50
USD 2.990
Mua
Business 100
USD 4.990
Mua
Business 250
USD 8.990
Mua
Business 500
USD 14.990
Mua
Enterprise
Enterprise 1000
USD 24.990
Mua
Enterprise 5000
USD 44.990
Mua
Enterprise Unlimited
USD 59.990
Mua
10,000,000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24