Giá Tại chỗ

Tại chỗ
Bitrix24.CRM
Bitrix24.CRM
$1.490
Mua
Business
Business 50
$2.990
Mua
Business 100
$4.990
Mua
Business 250
$8.990
Mua
Business 500
$14.990
Mua
Enterprise
Enterprise 1000
$24.990
Mua
Enterprise 5000
$44.990
Mua
Enterprise Unlimited
$59.990
Mua
9,000,000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24