Giá Tại chỗ

Tại chỗ
Bitrix24.CRM
Bitrix24.CRM
$1,490
Mua
Business
Business 50
$2,990
Mua
Business 100
$4,990
Mua
Business 250
$8,990
Mua
Business 500
$14,990
Mua
Enterprise
Enterprise 1000
$24,990
Mua
Enterprise 5000
$44,990
Mua
Enterprise Unlimited
$59,990
Mua
5,000,000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24