Giá Đám mây

Đám mây
Chu kỳ thanh toán
Professional
1 tháng
$199
$199/tháng
Mua
3 tháng
$597
$199/tháng
Mua
6 tháng
Giảm giá
-5%
$1,194
$189.05/tháng
$1,134.30
Mua
12 tháng
Giảm giá
-10%
$2,388
$179.10/tháng
$2,149.20
Mua
24 tháng
Giảm giá
-20%
$4,776
$159.20/tháng
$3,820.80
Mua
5,000,000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24