Các kế hoạch được lưu kho

Các kế hoạch được lưu kho

Là một phần trong dự án No-Legacy đang diễn ra của chúng tôi, các gói Bitrix24 đã lưu kho sẽ không còn được hỗ trợ sau ngày 30 tháng 6 năm 2023. Để luôn cập nhật Bitrix24 của bạn, hãy chuyển sang một trong các gói từ dòng sản phẩm hiện tại của chúng tôi. Không giống như các gói đã lưu kho, các gói này sẽ cho phép bạn nhận tất cả các bản cập nhật sản phẩm mới nhất, cung cấp khả năng bảo vệ dữ liệu tốt hơn, đồng thời đảm bảo tốc độ và hiệu suất dịch vụ cao nhất mọi lúc.

Ngoài ra, nếu nâng cấp trước ngày 30 tháng 6 năm 2023, bạn có thể tiết kiệm từ 30% đến 40% cho gói đăng ký mới của mình (đối với gói đăng ký 3 và 12 tháng). Khoảng thời gian thanh toán còn lại của đăng ký hiện tại của bạn sẽ được tính toán lại và thêm vào đăng ký mới sau khi bạn đã nâng cấp.

nâng cấp

Các kế hoạch được lưu kho
Professional
(Archived 2021)
Professional
(Archived 2020)
Standard
(Archived 2020)
CRM+
(Archived 2020)
Project+
(Archived 2020)
Start+
(Archived 2020)
Plus
(Archived 2018)

Bạn muốn chuyển sang một kế hoạch mới? Hãy xem bảng so sánh!