Các kế hoạch được lưu kho

Các kế hoạch được lưu kho

Nếu bạn đã đăng ký bất kỳ gói kế hoạch đã được lưu kho nào của Bitrix24, bạn có thể gia hạn đăng ký gói đã lưu kho của mình. Để tìm hiểu thêm về chi tiết đăng ký gói của bạn và để gia hạn, hãy truy cập tài khoản Bitrix24 của bạn.

gia hạn

Các kế hoạch được lưu kho
Professional
(Archived 2021)
Professional
(Archived 2020)
Standard
(Archived 2020)
CRM+
(Archived 2020)
Project+
(Archived 2020)
Start+
(Archived 2020)
Plus
(Archived 2018)

Bạn muốn chuyển sang một kế hoạch mới? Hãy xem bảng so sánh!