Các kế hoạch được lưu kho

Các kế hoạch được lưu kho

Nếu bạn đã đăng ký Bitrix24 trước ngày 1 tháng 8 năm 2021, bạn có thể gia hạn đăng ký gói đã lưu trữ của mình. Để tìm hiểu thêm về chi tiết đăng ký gói của bạn và để gia hạn, hãy truy cập tài khoản Bitrix24 của bạn.

gia hạn

Các kế hoạch được lưu kho
Professional
Standard
CRM+
Project+
Start+
Plus

Bạn muốn chuyển sang một kế hoạch mới? Hãy xem bảng so sánh!