Các kế hoạch được lưu kho

Các kế hoạch được lưu kho

Nếu bạn đã đăng ký Bitrix24 trước ngày 1 tháng 8 năm 2021, bạn có thể gia hạn gói đăng ký của mình theo cùng điều khoản. Giá và nhóm tính năng cho gói kế hoạch hiện tại của bạn cũng được giữ nguyên. Để tìm hiểu thêm về gói kế hoạch của bạn và gia hạn cho nó, hãy vào Bitrix24 của bạn.

gia hạn

Các kế hoạch được lưu kho
Professional
Standard
CRM+
Project+
Start+
Plus

Bạn muốn chuyển sang một kế hoạch mới? Hãy xem bảng so sánh!