Lead status history

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Kho ứng dụng Bitrix24.Market.

Ảnh chụp màn hình
Bitrix24 BI analytics data source for Google Looker Studio with history of lead statuses

Phiên bản 2
Minor changes

Standard installation from the BI analytics tool