Companies House Integration

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Kho ứng dụng Bitrix24.Market.

Companies House Integration
First Open Systems Ltd
Miễn phí
Cài đặt
Ảnh chụp màn hình
This bot allows you to easily search UK Companies House. Companies House is the United Kingdom's registrar of companies and is an executive agency and trading fund of Her Majesty's Government. You do not need this app, if you are located outside the United Kingdom.

Phiên bản 1
just search data in register

Just install from catalog