Push the Limits: Bitrix24 Release Presentation

1 phút để đọc
Long An Trần
23/09/2020
Lần cập nhật cuối cùng: 13/10/2020
Push the Limits: Bitrix24 Release Presentation
Surviving – and thriving – in times of uncertainty and turmoil requires adopting a certain mindset. One that will, to the maximum extent possible, make you and your business antifragile.
 
So, who better than the best-selling author of ‘The Black Swan’ and ‘Antifragile’, Dr. Nassim Nicholas Taleb, to shed some light on new ways of thinking?

We’re excited to let you know that we’ll be interviewing Dr. Taleb as part of our release presentation. Join us on October 23rd, when we’ll be diving deep into the most pressing issues of today, including: 

  • Surviving (and foreseeing) future epidemics and pandemics
  • Public safety vs. personal freedom
  • Fake news and how it affects businesses
  • The future of remote work
  • …and more
Sometimes, pushing the limits means seeing things in a new light. In this release, we hope to expand your perspectives.
 
See you there!

Always on your side,
Bitrix24 Team
Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc và Kích Hoạt Tự Động Hóa Trong CRM: Giám Sát và Kiểm Soát Nhân Viên
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
1 phút để đọc