Đăng ký miễn phí

Quyền Truy Cập Các Trang Web

Quyền Truy Cập Các Trang Web
Long An Trần
27/07/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 27/07/2022

Bạn có thể định cấu hình quyền truy cập Trang web: ai có thể truy cập phần này hoặc những hành động nào có thể được thực hiện bởi những người dùng cụ thể nào với các trang web của bạn được tạo trong Bitrix24. Thông tin chi tiết tại đây.

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Tạo Báo Giá Trên Bitrix24 CRM
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thay Đổi Trong Quản Lý Kho Hàng. Tháng 5 năm 2022
Phát Hành Phiên Bản Bitrix24 Mới: Xem Bản Tóm Tắt 15 Phút