Blog Quyền Truy Cập Vào Quản Lý Kho Hàng

Quyền Truy Cập Vào Quản Lý Kho Hàng

Long An Trần
2 phút
173
Đã cập nhật: 26/10/2022
Long An Trần
Đã cập nhật: 26/10/2022
Quyền Truy Cập Vào Quản Lý Kho Hàng

Có thể bạn đã từng nghĩ đến tình huống xấu như việc mất một món hàng nào đó trong kho của mình vì một đồng nghiệp vô tình xoá nó. Để tránh gặp những phiền phức như vậy, Bitrix24 đã tạo cài đặt tuỳ chỉnh Quyền truy cập trong Quản lý kho hàng, bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây.

Với chúng, bạn có thể đặt quyền truy cập vào các phần nhất định như quản lý kho hàng, truy cập thông tin hàng tồn kho, chỉ định tài liệu nào mà nhân viên của bạn sẽ làm việc và phân công trách nhiệm khi làm việc với kho hàng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể bật quyền xem quản lý kho hàng, cho phép nhân viên của bạn tham khảo danh sách tài liệu mà họ có quyền truy cập và thậm chí định cấu hình quyền truy cập của nhân viên vào một kho hàng cụ thể .

Để bạn có đầy đủ thông tin, chúng tôi đã tạo một loạt bài viết để giải thích từng quyền và cách định cấu hình chúng. Nhấp vào các liên kết để tìm hiểu thêm.

 


 

Phổ biến nhất
Hoạt Động Chung trong Bitrix24 CRM: Quản lý Tác vụ Khách hàng Hiệu quả
Luồng Tác vụ trong Bitrix24- Công cụ quản lý tác vụ hiệu quả
Tạo Webhooks và Ứng dụng trong Bitrix24
Điểm Danh Check-in
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Kanban: Cách Theo Dõi Hiệu Quả Các Tác Vụ Trong Dự Án
Kanban: Cách Theo Dõi Hiệu Quả Các Tác Vụ Trong Dự Án
1 phút
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
1 phút