Telegram Notifications

Bổ sung các chức năng và tính năng mới vào tài khoản Bitrix24 của bạn. Cài đặt các ứng dụng sẵn dùng từ Kho ứng dụng Bitrix24.Market.

Ảnh chụp màn hình
The plugin allows you to send notifications to Telegram using a robot or a business process.

Set up sending important notifications to yourself or your team for free!

Supports sending:
  • formatted text;
  • buttons;
  • picture;
  • GIF;
  • video;
  • audio;
  • document;
  • geolocation;
  • contacts.
How it works

Price. Free 30-day trial!


Phiên bản 1
Plugin enables Telegram notifications via bot or business process. Send important notifications with formatting, buttons, media, location, and contacts. Free setup for you or your team.