Mr. Pham Xuan Tung

Mr. Pham Xuan Tung

Vice Director - IT Dept., Saigon Newport Corporation

“Bitrix24 là phần mềm phù hợp nhất cho nhu cầu của chúng tôi.”

Truy cập trang web của chúng tôi

Bitrix24 là phần mềm phù hợp nhất cho nhu cầu của chúng tôi trong các dự án công ty, quản lý tác vụ, giao tiếp và cho khả năng tích hợp với rất nhiều ứng dụng trên Marketplace.
Cảm ơn Bitrix24!

12.000.000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24

Bắt đầu miễn phí