Blog Bitrix24 Release Presentation: Meet the Team

Bitrix24 Release Presentation: Meet the Team

Long An Trần
1 phút
353
Đã cập nhật: 16/06/2020
Long An Trần
Đã cập nhật: 16/06/2020
Bitrix24 Release Presentation: Meet the Team
Dear Bitrix24 users,

Very soon, we’ll be unveiling all the awesome new tools and features we’ve been working on!

Meet your hosts for the upcoming Bitrix24 Release Presentation:

Screen Shot 2020-06-15 at 4.13.41 PM.png

Be the first to know about our game-changing new features! Join us on June 26th at 11 AM EST.  Save your seat by registering on this page

See you soon!
Your Bitrix24 team
Phổ biến nhất
Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web
Kết nối tên miền và Thay đổi tên miền phụ Bitrix24
Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM đến khách hàng
Điểm Danh Check-in
Bắt đầu với BI Builder
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
1 phút
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút