Đăng ký miễn phí

Bitrix24 Release Presentation: Meet the Team

Bitrix24 Release Presentation: Meet the Team
Nhóm Bitrix24
02/06/2020
Lần cập nhật cuối cùng: 16/06/2020
Dear Bitrix24 users,

Very soon, we’ll be unveiling all the awesome new tools and features we’ve been working on!

Meet your hosts for the upcoming Bitrix24 Release Presentation:

Screen Shot 2020-06-15 at 4.13.41 PM.png

Be the first to know about our game-changing new features! Join us on June 26th at 11 AM EST.  Save your seat by registering on this page

See you soon!
Your Bitrix24 team
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Ứng dụng CRM tự động hóa hoạt động bán hàng và marketing?
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Làm Được Nhiều Việc Hơn Với Tích Hợp Bitrix24 Zapier
Cập Nhật Lịch Trên Bitrix24